એચિવસઁ બુક " હેલો ગુજરાત" મેળવવા ફોન કે એસ·એમ​·એસ કરો 91- 9898327026. કિંમત રૂ.૨૫૦ ભારતમાં, રૂ.૫૦૦ વિદેશમાં.